Privacybeleid

Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van 8PM, zoals deze beschikbaar is gesteld door www.8pm.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 8PM is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij 8PM.

Geen garantie op juistheid

Voor aanbiedingen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde investering. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om eencontract dan wel overeenkomst met 8PM te mogen claimen of te veronderstellen.

8PM streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten, diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. 8PM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van 8PM op deze pagina.

Privacy Policy

8PM BV, gevestigd te Den Haag, Oude Middenweg 17, 2491 AC, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 85144363 en per e-mail zijn wij bereikbaar via: info@8pm.nl

In deze Privacyverklaring duiden wij onszelf aan met ‘8PM’, ‘ons’, ‘wij’, ‘we’ of ‘onze’. In deze Privacyverklaring wordt met ‘betrokkene’ bedoeld degene van wie wijpersoonsgegevens verwerken.

Website

Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee de bovengenoemde website bedoeld.

Persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens door ons gebeurt ten behoeve van een aantal doelen.

Het eerste doel is de verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) klanten of geïnteresseerden die hun gegevens achterlaten op onze website. Deze gegevens krijgen wij als iemand via onze website het contactformulier invult via de pagina ‘contact’. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen om contact op te nemen en te onderhouden met de klant. Wij doen dit op grond van ‘uitvoeren overeenkomst’.

Het tweede doel is het verwerken van persoonsgegevens van onze klanten, ter uitvoering van de overeenkomsten die wij met ze sluiten. Wij moeten immers contact onderhouden met onze klanten en leveranciers, de overeenkomst uitvoeren en factureren.

Het derde doel is het optimaal laten functioneren van onze website. Wij maken daarvoor op onze website gebruik van cookies (zie Cookies). Wij doen dit op grond van ‘gerechtvaardigdbelang’.

Welke persoonsgegevens? De persoonsgegevens die we verwerken zijn: naam, telefoonnummer, e-mailadres. Van onze website bezoekers: IP-adres, cookie ID en surfgedrag.

Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens van onze klanten verstrekken wij alleen aan anderen dan de bij de overeenkomst betrokkenen, voor zover dat nodig is in het kader van onder a. genoemde doelen. Deze derden verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van 8PM. Voorts verstrekken wij persoonsgegevens aan derden wanneer wij hiertoe worden verplicht door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Zo verstrekken wij niet meer gegevens dan noodzakelijk.

Hosting en dienstverleners. Voor het verwerken van persoonsgegevens maken wij gebruik van software die door één of meer derden ter beschikking wordt gesteld en waarvoor zij support diensten verlenen. Ook maken wij gebruik van ict-dienstverleners. Het kan voorkomen dat ook deze entiteiten (vaak voor beperkte duur) toegang hebben tot persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden op een server opgeslagen en in diverse softwareapplicaties in de cloud.

Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de volgende perioden:

Persoonsgegevens die nodig of nuttig kunnen zijn voor onze rechtspositie bewaren we 7 jaar.

Gegevens die we ontvangen via de website pagina “contact” worden verwijderd indien en zodra duidelijk is dat de hier uit voortvloeiende contacten niet tot een overeenkomst leiden.

Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde termijnen.

Onder het kopje ‘Cookies’ staat ook een bewaartermijn genoemd.

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Van wie krijgen wij persoonsgegevens. Wij krijgen persoonsgegevens via onze website (via “contact ”) en van onze (potentiële) klanten.

Beveiliging van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en binnen de Europese Unie opgeslagen. Wij hebben hiervoor op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen genomen. Wij evalueren periodiek de mate van beveiliging en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij.

Rechten van betrokkene

De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten.

Deze exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.

Klacht

Indien u meent dat uw privacy rechten worden geschonden heeft u het recht om daar eenklacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Datalekken

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

Versie van deze privacyverklaring

Deze Privacy Policy is voor het laatst aangepast op 24 februari 2022.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website permanent op je computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Hierdoor verkrijgen wij inzicht in de wijze waarop en hoe vaak je de website gebruikt. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij zo nodig de website aanpassen waardoor deze optimaal werkt. Je kunt cookies verwijderen via je internetbrowser. Je kunt ook via je internetbrowser instellen dat cookies standaard worden geweigerd.

Wij gebruiken de volgende cookies:

Google Analytics voor het verzamelen en analyseren van statistieken. Hierbij zijn er geen of geringe gevolgen voor de privacy van de website bezoekers.

Deze cookies worden gedurende zes maanden bewaard.

8PM verbindt